Dưỡng đòng – BMI

  • Đòng to
  • Trổ rộ
  • Lớn hạt
  • Dài bông