Siêu dưỡng – BMI

  • Dùng cho tất cả giai đoạn
  • Chòi non
  • Phát triển lá
  • Nuôi trái lên màu
  • Chắc thịt