Thần dược – BMI

  • Chắc hạt
  • Sáng hạt
  • Nặng ký
  • Hạn chế tối đa khô gié trên lúa