VITAMIN cho cây ớt

Cung cấp vitamin cho cây ớt trước thu hoạch

  • To trái
  • Bóng trái
  • Vỏ dày
  • Màu đẹp